Nasze cele

cele

Cele statutowe

Cele statutowe fundacji pbs pomagam:

 1. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 2. udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 3. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych lub trudną sytuację życiową,
 4. pomoc szpitalom, publicznym zakładom opieki zdrowotnej i innym placówkom medycznym,
 5. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 6. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży mających do niej utrudniony dostęp,
 7. niesienie pomocy osobom najuboższym oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym o istotnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia,
 2. organizowanie akcji pomocy dzieciom, w tym także z udziałem innych podmiotów,
 3. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci,
 4. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej, placówek służby zdrowia, placówek wychowawczych, oświatowych, opiekuńczych oraz  placówek pomocy społecznej,
 5. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
 6. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 7. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych,
 8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 10. fundowanie stypendiów,
 11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 12. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 13. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.